saltar al contingut principal

Accés remot a Recursos Electrònics del CRAI

Definició

La Universitat Rovira i Virgili posa a disposició de la seva Comunitat Universitària el Servei de Proxy-Cache Autenticat Web, que permet la connexió als Recursos Electrònics d'informació oferts pel Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat, des de qualsevol ordinador que NO estigui conectat a la Xarxa de la Universitat.

El servei de Proxy-Cache Auntenticat de la Universitat quedarà definit en tot moment per les condicions establertes en aquesta normativa. La utilització del servei implica el coneixement i l'acceptació implícita i incondicionada de totes i cadascuna d'aquestes condicions.

La Universitat Rovira i Virgili podrà introduir les modificacions que consideri convenients en la prestació d'aquest servei, inclosa la cancel·lació, sense que l'usuari pugui reclamar-li cap responsabilitat sobre els perjudicis causats per aquestes. En qualsevol cas, les modificacions seran comunicades abans de la seva aplicació a través de canals que assegurin la màxima difusió entre els usuaris del servei (normalment per correu electrònic).

Característiques

Les principals característiques del Servei de Proxy-Cache Autenticat de la Universitat són:

- Proxy-Cache Autenticat Web accesible des de qualsevol ordinador conectat a Internet.
- Accés noms als recursos electrònics d'informació oferts per la Universitat.
- També i per tal de facilitar l'ús es permet navegar per internet. **
- Millora de la velocitat d'accés en la navegació per internet de les url permeses.

** PER TAL D'ASSEGURAR EL BON FUNCIONAMENT D'AQUEST PROXY, TOTES LES ACCIONS REALITZADES SERAN REGISTRADES I USADES EN CAS NECESSARI SI SE'N FA UN ÚS FRAUDULENT DEL SERVEI.

El proxy actua de la següent manera:
- Si hi accedeixes des de fora del campus de la URV i navegues per la URV no demana validació.
- Si hi accedeixes des de fora del campus de la URV i vols consultar algun dels recursos electrnics d'informaci disponibles, llavors demana validaci ó d'usuari.

Validació d'usuari:

- Una vegada s'accedeix a un dels recursos electrònics d'informació disponibles demana que l'usuari s'identifiqui.
- El vostre codi d'usuari és el vostre NIF (12345678-P) o Passaport, amb lletra majúscula i separada per guió. I la contrasenya és la mateixa que per accedir als Serveis Centrals (Intranet, Campus Virtual, Correu electrònic).
Per tal de canviar la teva clau d'accés d'accés als Serveis Digitals de la Universitat pots utilitzar l'aplicatiu de Gestió d'Identitat


Atenció:
- Si us trobeu dins de la Xarxa de Comunicacions de la Universitat heu d'utilitzar el Proxy-Cache Web No autenticat . Tota la informació d'aquest proxy el podeu trobar a la plana web del Servei de Recursos Informàtics i TIC, Proxy URV
- Quan no realitzeu cerques en els Recursos Electrònics no heu de configurar aquest proxy i heu de navegar utilitzant la vostra conexió normal a Internet.

Responsabilitats

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la URV contracta Recursos Electrònics d'informació únicament amb finalitats acadèmiques, per tant, no es permet el seu ús amb finalitats lucratives ni per al desenvolupament d'activitats professionals alienes a la Universitat.

Les llicències de contractació d'aquests recursos només permeten l'accés als membres de la comunitat universitària de la URV: estudiants de 1r i 2n cicle, estudiants de 3r cicle, personal docent i investigador, i personal d'administració i serveis.

D'altra banda, recordeu que cal fer un ús respectuós d'aquests recursos amb els drets de propietat intel·lectual. És a dir, un ús que no vulneri la seva explotació normal i que no produeixi un perjudici en els interessos legítims dels titulars d'aquests drets. Així, per exemple, no es permet la reproducció íntegra dels recursos electrònics d'informació, ni de parts substancials dels mateixos, i en cas de citació de materials extrets d'aquests recursos s'indicarà la font i l'autoria.

La Universitat Rovira i Virgili, com a institució prestadora d'aquest servei, serà la responsable de supervisar el compliment de la seva normativa d'ús per part de tots els usuaris, i disposarà de la potestat de sancionar el seu incompliment.

La Universitat Rovira i Virgili no es farà responsable en cap cas de la utilització que l'usuari pugui fer d'aquest servei, tot i que aquesta pogués contravenir la legislació vigent, o ser contrària a la bona fe o les bones costums, o fer apologia d'actuacions incíviques o socialment reprovables.

Així mateix, la Universitat Rovira i Virgili quedarà exonerada de tota responsabilitat derivada d'actuacions d'intromissió o modificació fraudulenta d'informació per part de l'usuari o de tercers, així com de qualsevol acció que vulneri la privacitat i secret de les comunicacions.

En tots els casos, la Universitat Rovira i Virgili es reserva el dret d'exercitar les accions que consideri oportunes contra qualsevol persona o entitat que amb la seva acció o omissió perjudiqui els seus interessos o la seva imatge.

Guia de Configuració

L'objectiu d'aquest document és descriure el procediment a seguir per canviar la configuració del vostre navegador per tal de poder accedir als Recursos Electrònics mitjançant un servei de proxy autentificat des de fora de la Xarxa de Comunicacions de la Universitat.

Per tan, NO és aplicable si esteu navegant per internet des d'un ordinador conectat a la Xarxa de Comunicacions de la Universitat. Aquest ja està configurat correctament per accedir als Recursos Electrònics.

La Universitat recomana especialment l'ús del Navegador Mozilla Firefox 1.x o superior donada la facilitat de configuració i la no integració en el sistema operatiu, tal com realitza el Microsoft Explorer o el Google Chrome.

Configuració del servei de proxy en el navegador
Aquests són els passos necessaris per a configurar el vostre navegador Firefox amb el proxy autenticat de la Universitat. Us podeu descarregar aquest client web des de la plana web de Mozilla. Pàgina Web de Mozilla Firefox.

- Un cop obert el vostre navegador Firefox, seleccioneu l'opció Eines -> Opcions -> Avançat -> Xarxa

- Seleccioneu el botó "Paràmetres":

- Seleccioneu l'apartat "Configuració manual del servidor intermediari", introdueix:
  - Servidor intermediari d'HTTP: proxyauth.urv.cat
  - Port: 8085
- Un cop introduïts aquests valors doneu al botó de "D'acord" i tanqueu també l'anterior finestra.

Realitzats aquests passos tindreu configurat el proxy autenticat que us permetrà l'accés als Recursos Electrònics de la Universiat.

Suport

Per qualsevol dubte, suggeriment, o problema en l'accés, utilitzeu l'eina Pregunt@.

Pregunt@ és un servei d'informació virtual, obert a tothom, que us resol qualsevol consulta sobre serveis, recursos, organització, activitats i funcionament de la URV i del CRAI.

http://wwwa.urv.cat/biblioteca/QP/